Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe są nierozerwalną częścią Regulaminu pensjonatu i umowy między gospodarzem i klientem

.Strony umowy: 3M spol. s.r.o.,Bodice 41,031 01 Liptovský Mikuláš, IČO (REGON): 36 441 511, IČ DPH (Reg. VAT): SK202 215 0449

Klienci: osoba fizyczna albo albo osoba prawn, która korzysta z usług gospodarza pensjonatu.

Stosunek umowny, dane osobowe zawiązuje się poprzez zawarcie porozumienia między Gospodarzem i Klientem o korzystaniu z usług świadczonych przez gospodarza.

W nastąpstwie się Gospodarz zobowiązuje do świadczenia usług w uzgodnionym zakresie, sumiennie i po uzgodnionych cenach. Klient zobowiązuje się do zapłacenia za udzielone mu usługi uzgodnionej należności umownej w dniu przyjazdu, do przestrzegania niniejszych Ogólnych warunków handlowych i Regulaminu pensjonatu.

Poprzez potwierdzenie rezerwacji klient wyraża akceptację niniejszych Ogólnych warunków handlowych i regulaminu pensjonatu. W przypadku naruszenia ze strony klienta postanowień Ogólnych warunków handlowych lub regulaminu pensjonatu Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług i Klient jednocześnie traci prawo do zwrotu zadatku i jest zobowiązany do zapłaty należności za wcześniej uzgodnione usługi (należności po odliczeniu zaliczki).

Gospodarz pensjonatu zobowiązuje się do przestrzegania ustawy nr 52/1998 Z.z. o ochronie danych osobowych w aktualnie obowiązującej treści. Ceny umowne, rezerwacja usług i warunki płatności Jeżeli w umowie nie uzgodniono inaczej, cena, którą ma płacić klient za uzgodnione usługi pensjonatu jest zgodna z obowiązującym cennikiem.

Cennik jest generowany dynamicznie w zależności od okresu pobytu, obłożenia pensjonatu, liczby osób, liczby i wieku dzieci. Cena jest zależna także od wcześniejszego zakupienia lub last minute oraz od długości okresu pobytu. Dla klienta jest zobowiązująca ta cena, która jest wskazana w potwierdzeniu rezerwacji albo w e-mailowej ofercie.

Ceny są podane łącznie z VAT 20%. W przypadku, gdy Klient nie złoży w uzgodnionym terminie zadatku Gospodarz może anulować rezerwację i odstąpić od umowy. W przypadku, gdy wystąpi nieprawidłowość w funkcjonowaniu systemu Pensjonatu Maria do obliczenia ceny – Gospodarz zastrzega sobie prawo do niezwłocznego skontaktowania się z klientem i uzgodnienia prawidłowej ceny a Klient ma prawo do storno rezerwacji.

W przypadku niskiego obłożenia pensjonat zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub anulowania usługi (wellness, śniadanie, kolacja ...), oczywiście z wyprzedzeniem, aby poinformować gości przebywających. W takim przypadku goście otrzymają zwrot pieniędzy za usługi, które nie są świadczone lub nie otrzymują odpowiedniej rekompensaty.

Prawa i obowiązki Klienta:

Klient ma prawo do rzetelnego świadczenia usług w zamówionym przez niego zakresie. Klient ma prawo do wycofania się z korzystania z usług kiedykolwiek poprzez odstąpienie od umowy. Dla osób poniżej 18 lat Klient powinien podczas korzystania z usług zabezpieczyć asystę (towarzyszenie) lub nadzór.

Obywatel innego kraju powinien wypisać w recepcji formularz zgłoszenia pobytu. Klient nie powinien się zachowywać tak, aby powodował zagrożenie dla zdrowia i mienia pozostałych Klientów lub Gospodarza pensjonatu i aby ich pod żadnym względem nie ograniczał. Klient powinien zapłacić za ewentualne spowodowane przez siebie szkody. Zwierzęta można wprowadzać do pensjonatu tylko za uprzednią zgodą Gospodarza i za opłatą określoną w cenniku. Zwierząt nie można wprowadzać do pomieszczeń, w których podaje się jedzenie i napoje. Zwierzęta nie mogą przebywać w pensjonacie bez nadzoru ich właścicieli. Rzeczy znalezionych nie przesyła się klientom. Przechowują się w pensjonacie przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu przedmioty podlegają likwidacji.

Proces rezerwacji:   Zobowiązująca rezerwacja musi zostać potwierdzona przez pensjonat drogą informacji elektronicznej zawierającej datę określoną w jasny sposób, liczbę osób, cenę...itd.  Rezerwacji można dokonać z zaliczką albo bez zaliczki (zwykle 30 %). Przy zobowiązującej rezerwacji Gospodarz ma prawo do zażądania od Klienta, aby mu przesłał dane osobowe ważne zwłaszcza dla check-in. Gospodarz pensjonatu zazwyczaj przesyła Klientowi podstawowe informacje o pensjonacie pocztą elektroniczną:          

 Check -in jest między 14:00 - 18:00 godz. Check -out jest do 10:00 godz.  Kolacja 18:00 -  19:00 godz.  Śniadanie  8:00 - 9:00 godz. Bar jest otwarty do 22:00 godz. Przy meldunku po przyjeździe do pensjonatu Klient w celu potwierdzenia tożsamości powinien okazać się ważnym dowodem osobistym lub innym dokumentem identyfikacyjnym.

W przypadku, gdy Klient w dniu ukończenia pobytu nie opuści pokoju w określonym do tego czasie pensjonat może doliczyć za przedłużenie pobytu aż do 100% z pełnej ceny zakwaterowania w zależności od czasu przedłużenia : do 14:00 godz.  –  15 € ,do 17:00 godz.  –  35 €  ,po      17:00 godz.   – 100 % z ceny zakwaterowania. Późniejszy zwrot pokoju należy jednak zgłosić wcześniej w recepcji. W przypadku opóźnionego przybycia od 18:00 do 21:00 godz. Pensjonat może pobrać opłatę 15 euro / pokój. Późniejszy check-in należy jednak zgłosić wcześniej pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zarezerwowany pokój bez zaliczki zwykle trzymamy do godz. do18:00, jeśli się wcześniej nie uzgodniło inaczej.   Warunki storno:  

Przy anulowaniu pobytu od 21 dni przed terminem przybycia zwraca sią pełną kwotę /zaliczka/. – za wyjątkiem przypadków, gdy Gospodarz zastrzeże, że zaliczki nie zwraca się w pełnej wysokości. Przy anulowaniu pobytu  do 21 dni przed datą przybycia zaliczki nie zwraca się pod żadnym pozorem.

WARUNKI OGÓLNE:   Hotel nie odpowiada za rzeczy, które goście wniosą do hotelu. Hotel również nie ponosi odpowiedzialności za szkody i utraty, które się mogą wydarzyć w hotelu. Zasady pobytu Klientów w hotelu określa Regulamin Pensjonatu, który jest dla gości pensjonatu zobowiązujący. Prawem właściwym dla niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz stosunków prawnych zawiązanych na ich podstawie jest prawo słowackie. Rozwiązanie umowy, odstąpienie Klient ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczeniu usług kiedykolwiek. Odstąpienie nastanie w dniu doręczenia albo oznajmienia o odstąpieniu. W tym wypadku Klient powinien zapłacić Gospodarzowi pensjonatu opłatą za anulowanie, która zostanie pobrana po odstąpieniu albo odliczona od pobranej zaliczki.

Gospodarz ma prawo do odstąpienia od umowy oraz do anulowania rezerwacji bez wskazania powodu. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot pieniądzy za zamówione usługi natychmiast, bez zbędnej zwłoki, w pełnej wysokości. Jednocześnie Klient nie ma prawa do żadnych innych roszczeń. W przypadku, że Klient podczas pobytu zrezygnuje z jego części albo nie wyczerpie zamówionych usług, nie ma prawa do rekompensaty finansowej za niewykorzystane usługi. Ospodarz ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli Klient naruszy Ogólne warunki handlowe albo Regulamin pensjonatu. W takim przypadku Klient nie ma prawa do rekompensaty finansowej za niewykorzystane usługi. Zarezerwowane pokoje bez zaliczki, do których Klient nie zgłosił się najpóźniej do godz. 18.00 w dniu przyjazdu, pensjonat może przydzielić innemu klientowi. Zasad ta nie ma zastosowania, jeżeli późniejszy przyjazd został wcześniej wyraźnie uzgodniony. Regulamin reklamacyjny Reklamacje załatwiane są podczas pobytu gościa. Nie ma możliwości reklamowania usługi kwaterunkowej po ukończeniu pobytu. Jeżeli wymagania gościa są uzasadnione, pensjonat mu udzieli zniżki i pieniądze zostaną mu zwrócone w gotówce.

Niniejsze Ogólne warunki handlowe są zobowiązujące dla uczestników pobytu w : Pensjonacie Maria, Bodice 41, 03101 Lipt. Mikulas Są ważne od dnia 01.04.2016 i nabywają skuteczności prawnej w momencie wysłania rezerwacji elektronicznej.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania posiłków w formie bufetu dla niewielkiej liczby gości.

Nasza strona web używa ciasteczek . Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej info » Potwierdź