Prosím čakajte ...
CENNÍK
ubytovania
Pobytové
BALÍČKY
CENNÍK
ubytovania
Pobytové
BALÍČKY
Viac

VÝHODNÝ Pobytový balík JESEŇ

01.09.2022 - 30.11.2022

Výhodný jesenný pobyt na nádhernom LIPTOVE s raňajkami alebo polpenziou - Bazén denne Grátis. Tešíme sa na Vás. ...

Zobraziť

Zima na LIPTOVE

03.12.2022 - 13.04.2023

Vychutnajte si skvelý pobyt na Liptove a lyžovačku v Jasnej. Tešíme sa na Vás. Rodina Macková.

Zobraziť
|
SK EN
| Prihlásenie Family Club

Informačná povinnosť čl. 13 GDPR

03.10.2018


3 M, spol. s r.o., Bodice 41, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36441511
kontaktné údaje: marketing@penzionmaie.eu

______________________________________________________________________
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých
osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych
základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní
osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia
(jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch
pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov
a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe
v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako
prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti
dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami
a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál
65 Nariadenia).
c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie
vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou
informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17,
recitál 65, 66 Nariadenia.
d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete
správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67
Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného
systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov
alebo dočasné odstránenie spracúvania.
e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich
informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu
prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia
v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním
tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa

nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte
ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré
sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej
situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania
vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito
záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si
vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo
kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho
marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
3 M, spol. s r.o., Bodice 41, 031 01 Liptovský Mikuláš prijala ako prevádzkovateľ informačného
systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej
ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a
podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým
osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich
osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva
a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné
údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok
neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste
kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):
Kontaktné údaje:
emailová adresa marketing@penzionmaria.eu alebo číslo 0911897011

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov
1 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným
pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)
vrátane predzmluvných vzťahov.

Názov informačného systému Personálna a mzdová agenda zamestnancov
Právny základ Ústava Slovenskej republiky, zákon NR SR č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 312/2001
Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č.595/2003Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov, z. NRSR č.462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 580/2004
Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon NR SR 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
NR SR č. 84/2014 Z. z., zákon NR SR č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene
a doplnení zákona NR SR č. 286/1992 Zb. o daniach
z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon
NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracúvanie
osobných údajov je povolené zákonom č. 577/2004 Z. z.
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch
práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii
prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu
na zaradenie prác do kategórií, zákon č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a súvisiace právne predpisy, zákon č. 204/2014 Z. z. ktorým

sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 470/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni
výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu
odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich
odbornú spôsobilosť.

Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na spracúvanie personalistiky,
sprostredkovateľ na spracúvanie mzdovej agendy,
sprostredkovateľ – technik BOZP, sprostredkovateľ
na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány
verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne,
doplnkové správcovské spoločnosti.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
(uvedené lehoty sú po skončení
pracovného pomeru)

 5 -10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života
zamestnanca

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, manželia alebo
manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov,
rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby,
bývalí zamestnanci

2 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie
objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk
s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných
príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia
investičného majetku (vrátane automatického odpisovania)
a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného
účtovníctva organizácie.
Názov informačného systému Ekonomicko-účtovný
Právny základ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon
č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov - orgány verejnej moci podľa príslušných právnych

predpisov,
- sprostredkovateľ.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
(uvedené lehoty sú podľa
registratúrneho poriadku)

 10 rokov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia
a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov
a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

3 PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA
Účel spracúvania osobných údajov Zverejňovanie fotografií zamestnancov so zámerom budovať
dobré meno prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa
na jeho webovom sídle, vo vnútorných administratívnych
priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.

Názov informačného systému IS Propagácia prevádzkovateľa
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 2 roky od zverejnenia
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  zamestnanci prevádzkovateľa IS.
4 KAMEROVÝ SYSTÉM MONITORUJÚCI PRIESTORY PRÍSTUPNÉ VEREJNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je monitorovanie priestorov prístupných verejnosti
z dôvodu ochrany majetku a zdravia.

Názov informačného systému IS Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné

verejnosti

Právny základ Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia. Hlavným oprávneným záujmom je ochrana
majetku a bezpečnosti prevádzkovateľa a dotknutých osôb
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 15 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam

vyhotovený

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov
prevádzkovateľa, ktoré sú prístupné verejnosti
 samotná verejnosť

5 MONITOROVANIE ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov monitorovanie zamestnancov z dôvodu sledovania

a dodržiavania pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka
práce prostredníctvom: kamerovým systémom

Názov informačného systému IS Monitorovanie zamestnancov
Právny základ § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 15 dní po skončení pracovného pomeru
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb zamestnanci prevádzkovateľa
6 SPRÁVA REGISTRATÚRY
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je správa registratúry ako riadna evidencia
záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov
v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov
záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov),
zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov),
ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli lehoty ich
uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

Názov informačného systému IS Správa registratúry
Právny základ Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente).

Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Od 30 dní po 70. rok života zamestnanca
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania
osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom

7 EVIDENCIA SZČO
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je príprava a vedenie dodávateľsko-odberateľských
vzťahov so samostatne zárobkovo činnými osobami. V rámci
predmetnej agendy sú vedené zmluvné vzťahy, faktúry
a objednávky, evidencia dodávok a odberov tovarov, služieb
a pod.
Názov informačného systému Evidencia SZČO
Právny základ Zmluva medzi prevádzkovateľom a SZČO povolená Ústavou
Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným
zákonníkom, Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
a súvisiacimi právnymi predpismi.

Kategórie príjemcov orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy

podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie

v rámci účtovnej agendy

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb odberateľ/dodávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba

8 EVIDENCIA ZÁSTUPCOV DODÁVATEĽOV A ODBERATEĽOV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je vedenie databázy zástupcov, respektíve
zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia
ich pracovných, služobných a funkčných povinností
a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských
vzťahov.

Názov informačného systému Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základ § 78 od. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Do 30 dní odo dňa skončenia dodávateľsko-odberateľských

vzťahov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba - zástupca (zamestnanec) dodávateľa,

odberateľa
9 UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej
agendy je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich
k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Názov informačného systému IS Uplatňovanie práv dotknutých osôb
Právny základ Čl. 6, odst. 1, písm. a), v súlade s čl. 15 až 22 a 34
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov

Kategórie príjemcov  orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy

podľa príslušných právnych predpisov

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci

prevádzkovateľom vymedzených účelov obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

10 SÚŤAŽE
Účel spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účel

vyhodnotenia jej priebehu a vyhlásenia výsledkov

Názov informačného systému IS Súťaže
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 3 mesiace po vyhodnotení súťaže, odvolaním súhlasu
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby - účastníci súťaží

11 ZVEREJŇOVANIE FOTOGRAFIÍ KLIENTOV
Účel spracúvania osobných údajov je zverejňovanie fotografií klientov na sociálnych sieťach,

v časopisoch, na webovej stránke
Názov informačného systému IS Zverejňovanie fotografií klientov
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov počas celej doby prevádzkovania sociálnych sietí, webovej

stránky a archivácie časopisov

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby - klienti
12 MARKETING
Účel spracúvania osobných údajov Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania
informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa
o poskytovanie informácii súvisiacich s ponukou tovarov a
služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov,
vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách,
produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných
oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov -
formou poštového/e-mailového/alebo telefonického
kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou
osobou.
Názov informačného systému IS Marketing
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po

odvolaní súhlasu

Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb  fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem

o marketingové informácie

13 EVIDENCIA UBYTOVANÝCH HOSTÍ A EVIDENCIA CUDZINCOV
Účel spracúvania osobných údajov V tomto IS Evidencia ubytovaných hostí prevádzkovateľ
poskytuje služby v oblasti ubytovania. V rámci svojho
predmetu činnosti plní funkciu ubytovacieho zariadenia
pre individuálnych cestujúcich, ktorých účel cesty je
súkromný alebo obchodný ako aj zájazdovým skupinám.
Hlavným účelom v predmetnom IS je evidencia ubytovaných
hostí ako aj zasielanie hlásenia o pobyte cudzincov.
Názov informačného systému IS Evidencia ubytovaných hostí, evidencia cudzincov
Právny základ Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,
zákonom NR SR č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Kategórie príjemcov - orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov,
- Kontrolné orgány, orgány štátnej správy, orgány
verejnej moci a verejnej správy a iné osoby, v rámci
poskytovanej súčinnosti, prípadne a iné oprávnené
subjekty
- Oddelenie cudzineckej polície

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb - ubytovaní hostia
14 SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI
Účel spracúvania osobných údajov V rámci predmetného IS sú osobné údaje spracúvané na
účel organizovania a vyhodnocovania rôznorodých súťaží
organizovaných prevádzkovateľom IS v rámci jeho profilu
na sociálnej sieti Facebook. Do týchto súťaží sa môže zapojiť
každá fyzická osoba nad 18 rokov, prostredníctvom
sociálnych sietí. Hlavným účelom predmetného IS je
vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia
s nimi.

Názov informačného systému IS Súťaže na sociálnej sieti
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 3 mesiace po vyhodnotení súťaže, odvolaním súhlasu
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby - účastníci súťaží

15 VERNOSTNÝ PROGRAM
Účel spracúvania osobných údajov Predmetom informačného systému je vedenie databázy

klientov, za účelom poskytnutia zliav a výhod
pre fyzické osoby - verných zákazníkov.

Názov informačného systému IS Vernostný program
Právny základ Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom
dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 2 roky od ukončenia členstva
Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania
vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb - fyzické osoby – zákazníci.
16 PROJEKTY ZO ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej

agendy je spracovanie dokumentácie potrebnej
pre vyúčtovanie personálnych výdavkov interných
zamestnancov organizácie, ako aj zamestnancov mimo
pracovného pomeru.

Názov informačného systému IS Projekty zo štrukturálnych fondov
Právny základ Spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vyplýva

zo všeobecných podmienok zmlúv o poskytnutí finančného
príspevku v rámci jednotlivých grantových schém
a operačných programov štrukturálnych fondov EÚ.
Kategórie príjemcov Európska Komisia a jej splnomocnení zástupcovia, Riadiace
a kontrolné orgány jednotlivých operačných programov
a nimi poverené osoby, Partneri projektov (najmä hlavní
partneri/prijímatelia, ktorí zastrešujú projekt voči riadiacim
orgánom programu), Útvary finančnej kontroly, NKÚ,
Certifikačné orgány, Orgány auditu a nimi poverené osoby,
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov.

Cezhraničný prenos os. údajov Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
Kategórie dotknutých osôb Všetky fyzické osoby účastné daného projektu:
 interní zamestnanci prevádzkovateľa
 osoby mimo pracovného

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.