Prosím čakajte ...
CENNÍK
ubytovania
Pobytové
BALÍČKY
CENNÍK
ubytovania
Pobytové
BALÍČKY
Viac

JAR na LIPTOVE

06.03.2024 - 29.06.2024

Vychutnajte si skvelý pobyt na Liptove. JAR na LIPTOVE - Výhodné pobyty cez týždeň s RAŇAJKAMI A BAZÉNOM a skvelé ...

Zobraziť

Pobytový balík LETO

28.06.2024 - 01.09.2024

Pobyt s polpenziou a každodennými ANIMÁCIAMI + bazén v cene - Nezabudnite na nádhernú záhradu s ihriskom a perfektný, ...

Zobraziť
|
SK EN
| Prihlásenie Family Club

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Domového poriadku a zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

Zmluvné strany

 • 3M spol. s.r.o.,Bodice 41,031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 441 511, IČ DPH: SK202 215 0449

 • Zákazník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa

Zmluvný vzťah, osobné údaje

 • Vzniká dohodou medzi Prevádzkovateľom a  Zákazníkom o využití služieb poskytovaných Prevádzkovateľom

 • Prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu, riadne a za dohodnuté ceny.

 • Zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu pri nástupe na pobyt, dodržiavať tieto Všeobecné zmluvné podmienky a Domový poriadok.

 • Potvrdením rezervácie zákazník prejavuje svoj súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Domovým poriadkom.

 • V prípade porušenia Všeobecných zmluvných podmienok alebo Domového poriadku Zákazníkom je Prevádzkovateľ oprávnený Zákazníkovi odoprieť ďalšie služby, zároveň Zákazník stráca nárok na vrátenie zálohovej platby a je povinný uhradiť sumu za vopred dohodnuté služby (po odrátaní zálohovej platby).

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať zákon  č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v jeho aktuálnom znení.

 

Zmluvné ceny, rezervácia služieb a platobné podmienky

 • Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť klient a dohodnuté služby hotela vyplývajú z platného cenníka. Cenník je generovaný dynamicky na základe, obdobia pobytu, obsadenosti hotela, a počtu osôb a veku a počtu detí. Cenu dalej ovplyvňuje skorý alebo last minute nákup a dĺžka pobytu.

 • Pre zákazníka je však záväzná tá cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie či e-mailovej ponuke.

 • Ceny sú uvedené s DPH 20%

 • V prípade neuhradenia zálohovej platby v dohodnutom termíne je Prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť a od zmluvy odstúpiť.

 • V prípade že dôjde k poruche systému na výpočet ceny Penzión Mária - prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontaktovať bezodkladne klienta a dohodnúť správnu cenu a klient má právo na storno.

Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník má právo na riadne poskytnutie služieb ním objednaných v dohodnutom rozsahu.

 • Zákazník má právo na zrušenie využívania služieb kedykoľvek odstúpením od zmluvy.

 • Zákazník je povinný pre osoby mladšie ako 18 rokov zabezpečiť sprievod alebo dohľad počas využívania služieb.

 • Cudzí štátny príslušník je povinný vyplniť na recepcii tlačivo o hlásení pobytu.

 • Zákazník je povinný nekonať tak, aby ohrozil zdravie a majetok ostatných Zákazníkov alebo Prevádzkovateľa a aby ich inak neobmedzoval.

 • Zákazník je povinný uhradiť prípadnú škodu ním spôsobenú.

 • Zvieratá smú byť prinesené len po predchádzajúcom súhlase hotela a sú za poplatok uvedený v cenníku.  Zvieratá sa nesmú prinášať do miestností s jedlom a nápojmi. Zvieratá nesmú byť v objekte bez dohľadu majiteľov.

 • Nájdené veci sa neposielajú zákazníkom. Uskladňujú sa v hoteli po dobu 3 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety likviduju.

 

Proces rezervácie:

 

 • Závazná rezervácia musí byť potvrdená penziónom elektronickou formou, kde je jasný dátum, počet osôb, cena...atď.  Rezervácia sa môže uskutočniť so zálohou aj bez zálohy z ubytovania (zvyčajne 30 %). Pri záväznej rezervácii má prevádzkovateľ právo vyzvať klienta o zaslanie osobných údajov dôležitých najmä pre check-in.

 • Prevádzkovateľ spravidla posiela Zákazníkovi základné údaje o penzióne elektronickou formou:

          Check-in je medzi 16:00 - 18:00 hod.

          Check-out je do 10:00 hod.

          Večera 18:00 -  20:00 hod

          Raňajky  8:00 - 10:00 hod

          Bar je otvorený do 22:00 hod

 • Pri nástupe na pobyt je zákazník povinný preukázať sa platným občianskym preukazom alebo pasom.

 

 • Penzión na základe neohláseného, oneskoreného odchodu z izby bude účtovať až do 100% z

           plnej ceny ubytovania. Neskoré odovzdanie izby je možné len po dohode na recepcii a je spoplatnené podľa času:

                    do      12:00 hod.  –  15 €

                    do      14:00 hod.  –  35 €

           


 

 • Penzión môže na základe oneskoreného príchodu na izbu od 18:00 do 21:00 hod účtovať poplatok 15 euro / izba.

           Neskorý check-in sa musí však hlásiť vopred elektronickou, alebo telefonickou formou.

 • Rezervovanú izbu bez zálohy Vám držíme spravidla do18:00 hod, ak sa nedohodne dopredu inak.

 • V prípade nízkej obsadenosti si Penzión vyhradzuje právo obmedziť alebo zrušiť poskytovnie služieb (wellness, raňajky, večera...) samozrejme s tým, že vopred informuje ubytovaných hostí. V tomto prípade sa hosťom vrátia peniaze za neposkytnuté služby alebo sa im zabezpečí adekvátna náhrada.


 

Storno podmienky:

 

 • Pri storne pobytu od 21 dní pred nástupom sa vracia celá suma /záloha/. - s výnimkou, keď Vás prevádzkovateľ upozorní, že záloha je nevratná v plnom rozsahu.

 • Pri storne pobytu  do 21 dní  pred nástupom sa záloha nevracia za žiadnych okolností.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Hotel nepreberá zodpovednosť za veci, ktoré si hostia do hotela prinesú alebo v ňom odložia. Hotel taktiež nenesie zodpovednosť za škody a straty, ktoré sa stanú v priestoroch hotela. Pobyt zákazníka v hoteli ďalej upravuje Domový poriadok hotela, ktorý je pre hotelových hostí záväzný.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

Vyhradzujeme si právo pri menšom počte hostí zrušiť podávanie jedál formou bufetových stolov.
 

Zrušenie zmluvy, odstúpenie

 • Zákazník je oprávnený kedykoľvek od dohody o poskytovaní služieb odstúpiť. Odstúpenie nastane dňom doručenia alebo oznámenia o odstúpení. Zákazník je v tomto prípade povinný uhradiť Prevádzkovateľovi storno poplatok, ktorý bude uhradený pri odstúpení, alebo odpočítaný od uhradenej zálohy. Prevádzkovateľ  má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu a rezerváciu bezdôvodne zrušiť. V tomto prípade obdrží zákazník peniaze za dohodnuté služby neodkladne a bez zbytočného odkladu v plnej výške späť. Zároveň nemá zákazník nárok na žiadne ďalšie náhrady.

 • V prípade že Zákazník počas pobytu zruší časť pobytu, alebo nevyčerpá objednané služby, nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

 • Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ Zákazník poruší Všeobecné zmluvné podmienky alebo Domový poriadok. V takomto prípade nemá Zákazník nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

 • Rezervované izby bez zálohy, do ktorých sa klient neubytoval najneskôr do 18.00 hod. dňa príchodu, môže prenechať hotel inému klientovi. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príchod.


 

Reklamačný poriadok

 • Reklamácie sa vybavujú počas pobytu hosťa. Nie je možné reklamovať ubytovaciu službu po skončení pobytu. Ak je požiadavka hosťa oprávnená, bude mu poskytnutá zľava a peniaze budú vrátené v hotovosti.

 

Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" platia pre účastníkov pobytu v:

Penzióne Mária, Bodice 41, 03101 Liptovský Mikuláš

Vstupujú do platnosti dňa 01.04.2016 a nadobúdajú účinnosť v momente odoslaním elektronickej rezervácie.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.